Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  בית עסק במרינה ת"א

בית עסק במרינה ת"א

חברת אתרים בחוף תל-אביב, חברה לפיתוח אתרי תירות בתל-אביב יפו בע"מ (להלן "אתרים") מזמינה את הציבור, להציע הצעות לקבלת זכות שימוש כבעל רשות להפעלת בית עסק בתחום הימי במבנה יביל בשטח של כ-109 מ"ר לרבות רחבה פתוחה בשטח של כ-20 מ"ר.
מסמכי המכרז מצ"ב והם ניתנים לעיון / רכישה במשרדי חברת אתרים, ברחוב הארבעה 21, קומה 6 תל-אביב. במועדים המצויינים במסכמי המכרז.
למען הסר ספק יובהר כי אין בפרסום האמור לגרוע מהחובה של מציעים במכרז לרכוש את המכרז בהתאם להוראות המכרז.
תאריך פרסום: 01/09/2013
תאריך פקיעה: 02/10/2013
סוג מודעה: מכרז
נושאים: בית קפה-בפרויקט גן לונדון
סטטוס: לא פעיל