Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  רכישת מחפרון ימי לשימוש החברה

רכישת מחפרון ימי לשימוש החברה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2017 לרכישת מחפרון.

הנכם מוזמנים להציע הצעות במכרז פומבי דו-שלבי הנדון, לרכישת מחפרון ימי לשימוש החברה. את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי קבוצת "אתרים" עד לא יאוחר מיום 25.6.2017 בשעה 12:00. הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 21/05/2017
תאריך פקיעה: 25/06/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: רכישת מחפרון ימי לשימוש החברה
סטטוס: לא פעיל