Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  עדכון למכרז להקמת הוסטל

עדכון למכרז להקמת הוסטל

חברת אתרים מבקשת להודיע לציבור הרחב על הארכת המועד לרכישת מסמכי המכרז עד ל-3.3.2016 בשעה 16:00 ועל דחיית המועד להגשת הצעות במכרז עד ליום ה' ה-31.3.2016 בשעה 12:00. כמו כן, אתרים תדחה את מועד תחילת תקופת השימוש (ואת מועד סיומה) בחודש. בהתאם לכך תקופת השימוש תתחיל ב-1.7.2016 ותסתיים ב-30.6.2021 כאשר תהיה דחייה מקבילה של תקופות האופציה. למרות האמור בהזמנה להציע הצעות, לא ידחה המועד האחרון לערבות הבנקאית והוא יישאר ב-31.7.2016.
תאריך פרסום: 11/02/2016
תאריך פקיעה: 31/03/2016
סוג מודעה: מכרז
נושאים: עדכון נוסף למכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2015
סטטוס: לא פעיל