Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  תפעול פרויקטים ביפו העתיקה 01/2020

תפעול פרויקטים ביפו העתיקה 01/2020

החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ

מכרז פומבי דו שלבי מס' 01/2020 לקבלת שירותי ניהול תפעול ופרויקטים שונים ביפו העתיקה

את ההצעה יחד עם יתר מסמכי ההליך כאמור בסעיף 12 להלן יש להכניס למעטפה סגורה עלייה ייכתב "מכרז פומבי 1/2020" ולהכניסה לתיבת במשרדי חברת "אתרים" עד לא יאוחר מיום א' ה- 9.2.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.
 

תאריך פרסום: 14/01/2020
תאריך פקיעה: 09/02/2020
סוג מודעה: מכרז
נושאים: תפעול פרויקטים ביפו העתיקה 01/2020
סטטוס: לא פעיל