Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  הודעת עדכון בקשר למכרז פומבי דו שלבי מס' 11/2015 להענקת זכות שימוש במבנה במתחם "יריד המזרח" בתל-אביב

הודעת עדכון בקשר למכרז פומבי דו שלבי מס' 11/2015 להענקת זכות שימוש במבנה במתחם "יריד המזרח" בתל-אביב

1. המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז נדחה עד ליום ה'-  5.11.2015 בשעה 16:00.
2. המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז נדחה עד ליום א' – 15.11.2015 בשעה 12:00. הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.
3. למרות האמור בסעיף 28.1 להזמנה להציע הצעות, מועד הערבות הבנקאית לא יידחה והוא יישאר ב-31.1.2016.
4. בשאר תנאי המכרז לא היו שינויים.
תאריך פרסום: 05/11/2015
תאריך פקיעה: 05/11/2015
סוג מודעה: עדכון
נושאים: הודעת עדכון בקשר למכרז פומבי דו שלבי מס' 11/2015 להענקת זכות שימוש במבנה במתחם "יריד המזרח" בתל-אביב
סטטוס: לא פעיל