Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  הודעה בדבר הארכת הסכם עם חברת סיטי פלטון בע"מ, ח.פ. 514636729 לפי תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה), התש"ף- 2020

הודעה בדבר הארכת הסכם עם חברת סיטי פלטון בע"מ, ח.פ. 514636729 לפי תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה), התש"ף- 2020

נמסרת בזאת הודעה כי בישיבת ועדת המכרזים של חברת אוצר מפעלי ים בע"מ, ח.פ. 520010547 שהתקיימה ביום 3.5.2020, הוחלט להאריך את ההתקשרות עם חברת סיטי פלטון בע"מ, ח.פ. 514636729 להפעלת מתקן הקרוסלה בדק העץ בנמל תל אביב מיום 1.5.2020 ועד ליום 30.4.2021 בפטור ממכרז בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה), התש"ף- 2020.

תאריך פרסום: 14/05/2020
תאריך פקיעה:
סוג מודעה: הודעה
נושאים: הארכת הסכם עם חברת סיטי פלטון בע"מ
סטטוס: לא פעיל