Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  הפעלת בית מלאכה במרינה בת"א

הפעלת בית מלאכה במרינה בת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 38/2017 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית מלאכה במבנה במרינה תל אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים עד לא יאוחר מיום ג' ה-16.1.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 12/12/2017
תאריך פקיעה: 16/01/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת בית מלאכה במרינה בת"א
סטטוס: לא פעיל