Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  דחיית מועדי הגשה למכרז 38/2019

דחיית מועדי הגשה למכרז 38/2019

אוצר מפעלי ים בע"מ

מכרז פומבי דו שלבי מס' 38/2019 להענקת זכות שימוש ביחידות 12, 13, 14 ו-15 במבנה 21 בנמל תל אביב

הודעה על הארכת מועדים

החברה מתכבדת להודיע לציבור על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים שבנדון וזאת עד ליום 9.12.2019 בשעה 12:00 במשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 בתל אביב (קומה 6 – מגדל פלטינום).

שאר תנאי המכרז יישארו ללא שינוי.

תאריך פרסום: 26/11/2019
תאריך פקיעה: 09/12/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: דחיית מועדי הגשה למכרז 38/2019
סטטוס: פעיל