Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  מכרז פומבי דו שלבי מס' 8/2015 להענקת זכויות שימוש לצורך הפעלת תחנת ממסר למתן שירותי תקשורת לציוד מנויים, מערכות רדיו וטלפון נייד במרינה של העיר תל אביב יפו

מכרז פומבי דו שלבי מס' 8/2015 להענקת זכויות שימוש לצורך הפעלת תחנת ממסר למתן שירותי תקשורת לציוד מנויים, מערכות רדיו וטלפון נייד במרינה של העיר תל אביב יפו

חברת אתרים בחוף תל אביב -חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל אביב יפו בע"מ מזמינה את הציבור להציע הצעות במכרז פומבי למתן זכות שימוש ביחידה מס' M19 בשטח של כ-17 מ"ר ולשימוש בתורן על גג מבנה המצוי במרינה תל אביב יפו , לצורך הפעלת תחנת ממסר למתן שירותי תקשורת לציוד מנויים, מערכות רדיו וטלפון נייד הפועלים בשיטה הסלולרית - הכל כמפורט בתרשים המצורף למסמכי המכרז.
את ההצעה יש להפקיד בתיבת במכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21, עד לא יאוחר מיום א' ה-15/11.2015 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.
תאריך פרסום: 15/10/2015
תאריך פקיעה: 15/11/2015
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מכרז פומבי דו שלבי מס' 8/2015 להענקת זכויות שימוש לצורך הפעלת תחנת ממסר למתן שירותי תקשורת לציוד מנויים, מערכות רדיו וטלפון נייד במרינה של העיר תל אביב יפו
סטטוס: לא פעיל