Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  הפעלת מבנה 4 בנמל ת"א

הפעלת מבנה 4 בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 25/2019 להענקת זכות שימוש ביחידות 4, 11 ו- 15 במבנה 4 בנמל תל אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת הממכרזים שבמשרדי אתרים, עד לא יאוחר מיום ב' ה- 17.06.19 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

 

תאריך פרסום: 08/05/2019
תאריך פקיעה: 17/06/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: זכות שימוש ביחידות במבנה בנמל
סטטוס: לא פעיל