Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  הפעלת מבנה 21 בנמל ת"א

הפעלת מבנה 21 בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 38/2019 להענקת זכות שימוש בנכס ביחידות 12,13,14 ו- 15 במבנה 21 בנמל תל אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים עד לא יאוחר מיום ב' ה- 25.11.19 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 23/10/2019
תאריך פקיעה: 25/11/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: אוצר מפעלי ים בע"מ
סטטוס: פעיל