Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  ייעוץ בתחום האינטרנט

ייעוץ בתחום האינטרנט

מכרז פומבי דו שלבי מס' 40/2019 לייעוץ בתחום האינטרנט.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים עד לא יאוחר מיום ה' ה- 25.11.19 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 04/11/2019
תאריך פקיעה: 25/11/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: ייעוץ בתחום האינטרנט
סטטוס: פעיל