Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  אספקת גז לעסקים בנמל ת"א

אספקת גז לעסקים בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 26/2019 לתכנון והקמה של מערכת לאספקת גז הבישול (גפ"מ) וכן למתן שירותים של אספקת גפ"מ (כולל אחזקה והפעלה של מערכת לאספקת גפ"מ) לעסקים בנמל ת"א.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים עד לא יאוחר מיום א' ה- 29.12.19 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 30/10/2019
תאריך פקיעה: 29/12/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: אספקת גז לעסקים בנמל ת"א
סטטוס: פעיל