Eng

פטור ממכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פטור ממכרזים

בהתאם לתקנה 1 ג' ולתקנות חובת המכרזים התשנ"ג (1993). להלן התקשרויות בפטורים ממכרז, שקיבלה וועדת המכרזים של אתרים. בהתאם לתקנה 1 (ג') ב לא מפורטים חלק מהחלטות המתייחסות לסודות מסחריים או מקצועיים של אתרים.

פטור ממכרזים

סטטוס מס' מכרז תחום מכרז פרסום קובץ המכרז
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 10/07/2016

10/07/2016
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 10/07/2016A

10/07/2016
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 06/03/2016

06/03/2016
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 06/03/2016

06/03/2016
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 07/01/2016

07/01/2016
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 19/10/2015

19/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 13/2015 מיום 18.5.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 14/2015 מיום 25.5.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 15/2015 מיום 4.6.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 16/2015 מיום 7.6.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 17/2015 מיום 15.6.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 18/2015 מיום 15.6.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 19/2015 מיום 22.6.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 20/2015 מיום 29.6.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 21/2015 מיום 6.7.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 22/2015 מיום 7.7.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 23/2015 מיום 15.7.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 11/2015 מיום 12.4.2015

12/04/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 07/2015 מיום 01.3.2015

01/03/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 08/2015 מיום 01.3.2015

01/03/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 06/2015 מיום 25.2.2015

25/02/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 05/2015 מיום 17.2.2015

17/02/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 04/2015 מיום 8.2.2015

08/02/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 03/2015 מיום 26.1.2015

26/01/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 02/2015 מיום 13.1.2015

13/01/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 01/2015 מיום 7.1.2015

01/01/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 37/2014 מיום 25.12.2014

25/12/2014
לא פעיל פטור ממכרזים

וועדת מכרזים 36/2014 מיום 15.12.2014

15/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 35/2014 מיום 11.12.2014

11/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 27/2014 מיום 1.10.2014

08/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 28/2014 מיום 26.10.2014

08/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 29/2014 מיום 4.11.2014

08/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 30/2014 מיום 12.11.2014

08/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 31/2014 מיום 16.11.2014

08/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 32/2014 מיום 18.11.2014

08/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 33/2014 מיום 23.11.2014

08/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 34/2014 מיום 1.12.2014

08/12/2014
לא פעיל

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם ישרוטל ניהול מלונות

01/10/2014
לא פעיל

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם חברת החשמל לישראל בע"מ

09/09/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 22/2014 מיום 03.08.14

03/08/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 21/2014 מיום 16.07.14

16/07/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 20/2014 מיום 09.07.14

09/07/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 19/2014 מיום 07.07.14

07/07/2014
פעיל פטור ממכרז

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם חברת הולידי אין קראון פלאזה מלונות אפריקה-ישראל בע"מ

18/06/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 18/2014 מיום 18.06.14

18/06/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 17/2014 מיום 12.06.14

12/06/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 16/2014 מיום 08.06.14

08/06/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 15/2014 מיום 27.05.14

27/05/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 14/2014 מיום 13.05.14

13/05/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 13/2014 מיום 01.05.14

01/05/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 12/2014 מיום 08.04.14

08/04/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 11/2014 מיום 27.03.14

27/03/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 10/2014 מיום 20.03.14

20/03/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 07/2014 מיום 23.02.14

23/02/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 06/2014 מיום 12.02.14

12/02/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 05/2014 מיום 05.02.14

05/02/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 04/2014 מיום 03.02.14

03/02/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 03/2014 מיום 10.01.14

10/01/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 01/2014 מיום 02.01.14

02/01/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 02/2014 מיום 06.01.14

02/01/2014
לא פעיל

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם חברת החשמל לישראל בע"מ

07/11/2013