Eng

פטור ממכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פטור ממכרזים

בהתאם לתקנה 1 ג' ולתקנות חובת המכרזים התשנ"ג (1993). להלן התקשרויות בפטורים ממכרז, שקיבלה וועדת המכרזים של אתרים. בהתאם לתקנה 1 (ג') ב לא מפורטים חלק מהחלטות המתייחסות לסודות מסחריים או מקצועיים של אתרים.

פטור ממכרזים

סטטוס מס' מכרז תחום מכרז פרסום קובץ המכרז
לא פעיל

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם חברת החשמל לישראל בע"מ

07/11/2013
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 01/2014 מיום 02.01.14

02/01/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 02/2014 מיום 06.01.14

02/01/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 03/2014 מיום 10.01.14

10/01/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 04/2014 מיום 03.02.14

03/02/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 05/2014 מיום 05.02.14

05/02/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 06/2014 מיום 12.02.14

12/02/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 07/2014 מיום 23.02.14

23/02/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 10/2014 מיום 20.03.14

20/03/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 11/2014 מיום 27.03.14

27/03/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 12/2014 מיום 08.04.14

08/04/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 13/2014 מיום 01.05.14

01/05/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 14/2014 מיום 13.05.14

13/05/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 15/2014 מיום 27.05.14

27/05/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 16/2014 מיום 08.06.14

08/06/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 17/2014 מיום 12.06.14

12/06/2014
פעיל פטור ממכרז

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם חברת הולידי אין קראון פלאזה מלונות אפריקה-ישראל בע"מ

18/06/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 18/2014 מיום 18.06.14

18/06/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 19/2014 מיום 07.07.14

07/07/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 20/2014 מיום 09.07.14

09/07/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 21/2014 מיום 16.07.14

16/07/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 22/2014 מיום 03.08.14

03/08/2014
לא פעיל

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם חברת החשמל לישראל בע"מ

09/09/2014
לא פעיל

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם ישרוטל ניהול מלונות

01/10/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 27/2014 מיום 1.10.2014

08/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 28/2014 מיום 26.10.2014

08/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 29/2014 מיום 4.11.2014

08/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 30/2014 מיום 12.11.2014

08/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 31/2014 מיום 16.11.2014

08/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 32/2014 מיום 18.11.2014

08/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 33/2014 מיום 23.11.2014

08/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 34/2014 מיום 1.12.2014

08/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 35/2014 מיום 11.12.2014

11/12/2014
לא פעיל פטור ממכרזים

וועדת מכרזים 36/2014 מיום 15.12.2014

15/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 37/2014 מיום 25.12.2014

25/12/2014
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 01/2015 מיום 7.1.2015

01/01/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 02/2015 מיום 13.1.2015

13/01/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 03/2015 מיום 26.1.2015

26/01/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 04/2015 מיום 8.2.2015

08/02/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 05/2015 מיום 17.2.2015

17/02/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 06/2015 מיום 25.2.2015

25/02/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 07/2015 מיום 01.3.2015

01/03/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 08/2015 מיום 01.3.2015

01/03/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 11/2015 מיום 12.4.2015

12/04/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 13/2015 מיום 18.5.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 14/2015 מיום 25.5.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 15/2015 מיום 4.6.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 16/2015 מיום 7.6.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 17/2015 מיום 15.6.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 18/2015 מיום 15.6.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 19/2015 מיום 22.6.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 20/2015 מיום 29.6.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 21/2015 מיום 6.7.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 22/2015 מיום 7.7.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

וועדת מכרזים 23/2015 מיום 15.7.2015

07/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 19/10/2015

19/10/2015
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 07/01/2016

07/01/2016
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 06/03/2016

06/03/2016
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 06/03/2016

06/03/2016
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 10/07/2016

10/07/2016
לא פעיל פטור ממכרז

פטור ממכרז - 10/07/2016A

10/07/2016