Eng

פטור ממכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פטור ממכרזים  :  הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם חברת הולידי אין קראון פלאזה מלונות אפריקה-ישראל בע"מ

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם חברת הולידי אין קראון פלאזה מלונות אפריקה-ישראל בע"מ

חברת אתרים בחוף תל-אביב - חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל-אביב-יפו בע"מ (להלן - "אתרים בע"מ") מתכבדת להודיע לציבור על כוונתה להתקשר עם הולידי-אין קראון פלאזה מלונות אפריקה-ישראל בע"מ (להלן - "המלון") בהתקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.

תאריך פרסום: 18/06/2014
תאריך פקיעה: 18/06/2019
סוג מודעה: פטור
נושאים: הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם חברת הולידי אין קראון פלאזה מלונות אפריקה-ישראל בע"מ
סטטוס: פעיל