Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  השכרת מבנה 26 בנמל

השכרת מבנה 26 בנמל

מכרז פומבי דו שלבי מס' 14/2017 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת עסק לתעסוקה יצירתית במבנה 26 יחידה 2  במתחם צפון נמל תל אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים, עד לא יאוחר מיום א' ה-23/7/2017 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 11/06/2017
תאריך פקיעה: 23/07/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: השכרת מבנה 26 בצפון הנמל
סטטוס: לא פעיל