Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מבנה בחוף גבעת עליה

מבנה בחוף גבעת עליה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 33/2018 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה בחוף גבעת עליה ביפו.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ג' ה-8.1.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 11/11/2018
תאריך פקיעה: 08/01/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת מבנה בחוף גבעת עליה
סטטוס: לא פעיל