Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם חברת החשמל לישראל בע"מ

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם חברת החשמל לישראל בע"מ

חברת אתרים בחוף תל-אביב - חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל-אביב-יפו בע"מ (להלן - "אתרים בע"מ") מתכבדת להודיע לציבור על כוונתה להתקשר עם חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן - "חח"י") בהתקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.

עיקרי ההתקשרות הם כדלקמן:

1. אתרים בע"מ מעוניינת להחכיר לחח"י למשך 999 שנים חדר בשטח של 30.4 מ"ר ברוטו במתחם "יריד המזרח" בתל-אביב לצורך הקמה בו של חדר טרנספורמציה לשני שנאים של 630 קו"א ו/או לביצוע כל פעולה שחח"י רשאית לבצע לפי רשיונה וע"פ כל דין.

2. ההתקשרות נעשית, כדי שחח"י תוכל לספק חשמל למבנים במתחם "יריד המזרח", עבור אתרים בע"מ וצרכנים אחרים באזור, וכן לביצוע כל פעולה שחח"י רשאית לבצע עפ"י רישיונה ועפ"י כל דין.

בהתאם לחוות דעתו המקצועית של מנהלת הפרויקטים באתרים בע"מ המצורפת להודעה זו, החברה הינה "ספק יחיד" כמשמעות הגדרה זו בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 אשר מסוגל ומעונין לבצע את ההתקשרות.

אדם הסבור כי יש אדם ו/או גוף אחר אשר מסוגל ומעונין לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לאתרים בע"מ, בכתב, באמצעות הפקסימיליה שמספרה 03-6851522 לא יאוחר מיום 21.11.2013 בשעה 09:00 (להלן - "המועד האחרון"). בפניה יפורטו, בין היתר, זהותו של אותו גוף, ומדוע, לדעת הפונה, גוף זה מסוגל לבצע את ההתקשרות.

פניות שיתקבלו לאחר המועד האחרון לא ידונו.

תאריך פרסום: 07/11/2013
תאריך פקיעה: 21/11/2013
סוג מודעה: פטור
נושאים: הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם חברת החשמל לישראל בע"מ
סטטוס: לא פעיל