Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלה וניהול מבנה חוף צוק צפון

הפעלה וניהול מבנה חוף צוק צפון

מכרז פומבי מס' 1/2017 להפעלה וניהול של מבנה המצוי בקטע החוף בטיילת תל אביב - יפו הידוע כחוף "צוק צפון".

מכרז זה הוא להפעלה של בית אוכל כהגדרת מונח זה בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה 1995 (להלן "חוק רישוי עסקים" ו-"בית אוכל" בהתאמה) בחוף והכל כמפורט בתרשים המצורף למסמכי המכרז.

את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 ת"א, עד לא יאוחר מיום א' ה- 16/2/2017 בשעה 12:00. הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

 

תאריך פרסום: 15/01/2017
תאריך פקיעה: 08/02/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלה וניהול מבנה חוף צוק צפון
סטטוס: לא פעיל