Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מבנה 19 ביריד המזרח

מבנה 19 ביריד המזרח

מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2017 להענקת זכות שימוש במבנה במתחם יריד המזרח בתל-אביב

את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 ת"א, עד לא יאוחר מיום ד' ה- 9/3/2017 בשעה 12:00. הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

 

תאריך פרסום: 23/01/2017
תאריך פקיעה: 02/04/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: השכרת מבנה 19 ביריד המזרח
סטטוס: לא פעיל