Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מבנה בנמל תל אביב

מבנה בנמל תל אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 8/2019 להענקת זכות שימוש במבנה בנמל תל אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ה' ה-2.5.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 26/02/2019
תאריך פקיעה: 02/05/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מבנה בנמל תל אביב
סטטוס: לא פעיל