Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  תחנת דלק בחניון גן לונדון

תחנת דלק בחניון גן לונדון

מכרז פומבי דו שלבי מס' 11/2013 להפעלת תחנת דלק בחניון גן לונדון
חברת אתרים בחוף תל-אביב חברה לפתוח אתרי תיירות בתל-אביב-יפו בע"מ (להלן – אתרים) מזמינה את הציבור להציע הצעות, במכרז פומבי להפעלה וניהול של תחנת הדלק המצויה במתחם גן לונדון באזור טיילת הרברט סמואל בתל אביב.
מסמכי המכרז מצ"ב והם ניתנים לעיון / רכישה במשרדי חברת אתרים, ברחוב הארבעה 21, קומה 6 תל-אביב. במועדים המצוינים במסמכי המכרז.
למען הסר ספק יובהר כי אין בפרסום האמור לגרוע מהחובה של מציעים במכרז לרכוש את המכרז בהתאם להוראות המכרז.
תאריך פרסום: 13/10/2013
תאריך פקיעה: 07/11/2013
סוג מודעה: מכרז
נושאים: תחנת דלק בחניון גן לונדון
סטטוס: לא פעיל