Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  העמקת מעגנה בנמל ת"א

העמקת מעגנה בנמל ת"א

מכרז פומבי מס' 15/2019 לצורך ביצוע עבודות העמקת המעגנה בנמל ת"א ולביצוע עבודות שוטפות לשמירת עומק המעגנה.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שמשרדי אתרים, עד לא יאוחר מיום ב' ה-18.03.19 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 25/02/2019
תאריך פקיעה: 18/03/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מבנה בכיכר קדומים ביפו
סטטוס: לא פעיל