Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  בית קפה-בפרויקט גן לונדון

בית קפה-בפרויקט גן לונדון

מכרז פומבי דו שלבי מס' 10/2013 להפעלת בית קפה בפרוייקט "גן לונדון" בתל-אביב

חברת אתרים בחוף תל-אביב חברה לפתוח אתרי תיירות בתל-אביב-יפו בע"מ (להלן – אתרים) מזמינה את הציבור להציע הצעות להפעלת בית קפה בפרויקט "גן לונדון"
אשר ממוקם בסמוך לחוף הים, בין רחוב הרברט סמואל לרחוב הירקון בתל-אביב (להלן - "בית הקפה", "הפרויקט" ו-"המבנה") כהגדרת מונחים אלו במסמכי המכרז.
מסמכי המכרז מצ"ב והם ניתנים לעיון / רכישה במשרדי חברת אתרים, ברחוב הארבעה 21, קומה 6 תל-אביב. במועדים המצוינים במסמכי המכרז.
למען הסר ספק יובהר כי אין בפרסום האמור לגרוע מהחובה של מציעים במכרז לרכוש את המכרז בהתאם להוראות המכרז.
תאריך פרסום: 06/10/2013
תאריך פקיעה: 27/10/2013
סוג מודעה: מכרז
נושאים: בית קפה-בפרויקט גן לונדון
סטטוס: לא פעיל