Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלת מבנה 24 בנמל

הפעלת מבנה 24 בנמל

מכרז פומבי דו שלבי מס' 10/2017 להענקת זכות שימוש במבנה בנמל תל-אביב

אוצר מפעלי ים בע"מ מזמינה את הציבור להציע הצעות להפעלה וניהול עסק (על פי אחד מהשימושים המפורטים להלן) במבנה המסומן כמספר 24 בנמל תל אביב הנמצא ב"קו ראשון לים", בצמוד ל"שוק הנמל".  את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה המצ"ב ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי קבוצת "אתרים" עד לא יאוחר מיום 25.6.2017 בשעה 12:00. הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה יידחו לא ידונו.

תאריך פרסום: 03/05/2017
תאריך פקיעה: 25/06/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת מבנה 24 בנמל
סטטוס: לא פעיל