Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הודעה על הארכת מועדים

הודעה על הארכת מועדים

מכרזים פומביים דו שלביים מס' 35/2018 (חלל תצוגה 6א) ומס' 36/2018 (כיכר קדומים 3) להענקת זכות שימוש בנכסים ביפו העתיקה

החברה מתכבדת להודיע לציבור על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים שבנדון וזאת עד ליום 21.1.2019 בשעה 12:00 במשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 בתל אביב (קומה 6 – מגדל פלטינום).

שאר תנאי המכרז יישארו ללא שינוי.

תאריך פרסום: 06/01/2019
תאריך פקיעה: 21/01/2019
סוג מודעה: הארכת מועדים
נושאים: הודעה על הארכת מועדים
סטטוס: לא פעיל