Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2015 להענקת זכות להקמה וניהול אכסניה (הוסטל) במתחם יריד המזרח בנמל תל אביב

הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2015 להענקת זכות להקמה וניהול אכסניה (הוסטל) במתחם יריד המזרח בנמל תל אביב

את ההצעה לשלב הראשון ואת הצעת המחיר (כל אחת מהן במעטפה נפרדת), יש להכניס למעטפה סגורה המצ"ב ולהכניס לתיבת המכרזים במשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 בתל אביב, עד לא יאוחר מיום 18/2/2016 בשעה 12:00.
תאריך פרסום: 13/11/2015
תאריך פקיעה: 18/02/2016
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2015 להענקת זכות להקמה וניהול אכסניה (הוסטל) במתחם יריד המזרח בנמל תל אביב
סטטוס: לא פעיל