Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מכרז פומבי דו שלבי מס' 14/2015 להענקת זכות שימוש במבנה במתחם צפון הנמל בתל-אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 14/2015 להענקת זכות שימוש במבנה במתחם צפון הנמל בתל-אביב

חברת אתרים בחוף תל אביב -חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל אביב יפו בע"מ מזמינה את הציבור להציע הצעות להפעלה וניהול עסק (על פי אחד מהשימושים המפורטים להלן) להפעלה וניהול של יחידה השכרה מספר D1 במבנה מס' 28 המצוי בצמוד לאולם האירועים "טראסק" במתחם צפון הנמל בתל אביב-יפו (להלן "המתחם") בשטח של כ-132 מ"ר, 17 מ"ר גלריה ושטח צמוד בגודל של כ-37 מ"ר (להלן יחדיו "המבנה") - הכל כמפורט בתרשים המצורף למסמכי המכרז.
 
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של אתרים בכתובת www.atarim.gov.il החל מיום ב' ה-26/10/2015 ובמשרדי החברה ברחוב הארבעה 21 בת"א.
את ההצעה יש להפקיד בתיבת במכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21, עד לא יאוחר מיום ה' ה-19/11.2015 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.
תאריך פרסום: 27/10/2015
תאריך פקיעה: 19/11/2015
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מכרז פומבי דו שלבי מס' 14/2015 להענקת זכות שימוש במבנה במתחם צפון הנמל בתל-אביב
סטטוס: לא פעיל