Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מנהל אומנותי ליפו העתיקה

מנהל אומנותי ליפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 10/2019 לאיתור מנהל ויועת אמנותי ליפו העתיקה.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ב' ה-11.2.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 22/01/2019
תאריך פקיעה: 11/02/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מנהל אומנותי ליפו העתיקה
סטטוס: לא פעיל