Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלת מבנה חוף הילטון

הפעלת מבנה חוף הילטון

מכרז פומבי דו שלבי מס' 39/2017 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל ומועדון גלישה במבנה בחוף הילטון בתל אביב - יפו.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים עד לא יאוחר מיום רביעי ה-14.2.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 25/12/2017
תאריך פקיעה: 14/02/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: קבלת זכות שימוש במבנה בחוף הילטון בתל אביב - יפו
סטטוס: לא פעיל