Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  חלל תצוגה ביפו העתיקה

חלל תצוגה ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 35/2018 להענקת זכות שימוש בחלל תצוגה ביפו העתיקה.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ג' ה-8.1.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 14/11/2018
תאריך פקיעה: 21/01/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הענקת זכות שימוש בחלל תצוגה ביפו העתיקה
סטטוס: לא פעיל