Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  עדכון מכרז פומבי דו-שלבי מס' 4/2015 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה המצוי בחוף צוק דרום בתל אביב-יפו

עדכון מכרז פומבי דו-שלבי מס' 4/2015 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה המצוי בחוף צוק דרום בתל אביב-יפו

אתרים מתכבדת להודיע על שינוי תנאי הסף המפורט בסעיף 19.5.1 במכרז.
תאריך פרסום: 10/03/2015
תאריך פקיעה: 31/03/2015
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה המצוי בחוף צוק דרום בתל אביב-יפו
סטטוס: לא פעיל