Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  עדכון מועד מכרז 28/2018

עדכון מועד מכרז 28/2018

מכרז פומבי מס' 28/2018 להפעלה וניהול של תחנת תדלוק בכיכר אתרים בתל-אביב ושל תחנת תדלוק במרינה בתל-אביב

הודעה על הארכת מועדים

1.אתרים מתכבדת להודיע לציבור על הארכת מועדים במסגרת המכרז דנן כמפורט להלן:

1.1 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז מוארך בזאת עד ליום 11.11.18 בשעה 12:00 במשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 בתל אביב (קומה  6 – מגדל פלטינום).

1.2 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה במכרז מוארך בזאת עד ליום 15.10.18 בשעה 16:00.

1.3 המועד האחרון להגשת הערבות הבנקאית לצורך קבלת אישור מקדים מוארך בזאת עד ליום 15.10.18 בשעה 16:00.

2. שאר תנאי המכרז יישארו ללא שינוי.

תאריך פרסום: 16/09/2018
תאריך פקיעה: 11/11/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: עדכון מועדים מכרז 28/2018
סטטוס: לא פעיל