Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הקמת שירותים ציבוריים

הקמת שירותים ציבוריים

מכרז פומבי דו שלבי מס' 6/2016 לתכנון והקמת מבנה שירותים ציבוריים תוך התאמתן של מכולות מטען לשימוש כמבנה כולל ביצוע מכלול עבודות גמר ומערכות, ביריד המזרח שבנמל תל-אביב

חברת אתרים מבקשת להודיע לציבור הרחב על החלפת תנאי הסף המפורט בסעיף 17.4 להזמנה להציע הצעות בסעיף כדלקמן:

"מי שהוא בעל רישיון קבלן לביצוע עבודות הנדסה בנאיות מרשם הקבלנים, אשר תקף למועד הגשת ההצעה ענף 100 סיווג ג-1 (לפחות) ו/או 140 סיווג ג-1 (לפחות) במועד האחרון להצעת ההצעות במכרז".

לאור השינוי לעיל יוארך המועד לרכישת מסמכי המכרז עד ל-30.6.2016 בשעה 16:00 ועל דחיית המועד להגשת הצעות במכרז עד ליום ה' ה-7.7.2016 בשעה 12:00. האמור בהזמנה להציע הצעות, לא ידחה המועד האחרון לערבות הבנקאית והוא יישאר ב-30.9.2016.

תאריך פרסום: 28/06/2016
תאריך פקיעה: 07/07/2016
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הקמת מבנה שירותים ציבוריים
סטטוס: לא פעיל