Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  איתור מבטח עדכון מועדים

איתור מבטח עדכון מועדים

מכרז פומבי מס' 16/2018 לאיתור מבטח לחברת אתרים וחברות הבנות שלה. הודעה על הארכת מועדים.

1. אתרים מתכבדת להודיע לציבור על הארכת מועדים במסגרת המכרז דנן כמפורט להלן:

1.1 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז מוארך בזאת עד ליום 4.7.18 בשעה 12:00 במשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 בתל אביב (קומה  6 – מגדל פלטינום).

1.2 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה במכרז מוארך בזאת עד ליום 28.6.18 בשעה 16:00.

2. שאר תנאי המכרז יישארו ללא שינוי.

תאריך פרסום: 25/06/2018
תאריך פקיעה: 04/07/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: איתור מבטח - עדכון מועדים
סטטוס: לא פעיל