Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הארכת מועד מכרז כלי שייט

הארכת מועד מכרז כלי שייט

חברת אתרים מבקשת להודיע לציבור הרחב על הארכת המועד לרכישת מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2016 עד ל-3/4/2016 בשעה 16:00 ועל דחיית המועד להגשת הצעות למכרז עד ליום ה', 7/4/2016 בשעה 12:00. כמו כן אתרים תיקנה את המפרט המינימאלי (כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז) וכן את מועד האספקה והכל כמפורט במסמכי המכרז. למרות האמור בהזמנה להציע הצעות, לא ידחה המועד האחרון לערבות בנקאית והוא ישאר ב-30/6/2016.
תאריך פרסום: 29/03/2016
תאריך פקיעה: 07/04/2016
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הארכת מועד מכרז כלי שייט
סטטוס: לא פעיל