Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלת מבנה בחוף אביב

הפעלת מבנה בחוף אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 14/2018 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה במבנה בחוף אביב בתל אביב - יפו.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ג' ה-10.4.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 28/02/2018
תאריך פקיעה: 10/04/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת בית אוכל במבנה במבנה בחוף אביב בתל אביב - יפו
סטטוס: לא פעיל