Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  ייעוץ בתחום הביטוח

ייעוץ בתחום הביטוח

מכרז פומבי דו שלבי מס' 28/2019 לייעוץ בתחום הביטוח.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים עד לא יאוחר מיום ה' ה- 07.11.19 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 03/11/2019
תאריך פקיעה: 07/11/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: ייעוץ בתחום הביטוח
סטטוס: לא פעיל