Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מבנה 23 בנמל ת"א

מבנה 23 בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 29/2018 להענקת זכות שימוש במבנה בנמל תל אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ד' ה-14.11.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 21/10/2018
תאריך פקיעה: 14/11/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הענקת זכות שימוש למבנה בנמל ת"א
סטטוס: לא פעיל