Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הארכת מועד מכרז 23/2018

הארכת מועד מכרז 23/2018

מכרז פומבי מס' 23/2018 לאיתור להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל ומועדון גלישה במבנה בחוף הגולשים בתל אביב - יפו.

הודעה על הארכת מועדים

1. אתרים מתכבדת להודיע לציבור על הארכת מועדים במסגרת המכרז דנן כמפורט להלן:

1.1 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז מוארך בזאת עד ליום 8.7.18 בשעה 11:00 במשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 בתל אביב (קומה  6 – מגדל פלטינום).

1.2 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה במכרז מוארך בזאת עד ליום 3.7.18 בשעה 16:00.

2. שאר תנאי המכרז יישארו ללא שינוי.

תאריך פרסום: 02/07/2018
תאריך פקיעה: 08/07/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הארכת מועד מכרז 23/2018
סטטוס: לא פעיל