Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  השכרת מבנה 27 בנמל

השכרת מבנה 27 בנמל

מכרז פומבי דו שלבי מס' 20/2017 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת עסק לתעסוקה יצירתית במבנה 27 יחידה E2  במתחם צפון נמל תל אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים, עד לא יאוחר מיום א' ה-23/7/2017 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 11/06/2017
תאריך פקיעה: 23/07/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: השכרת מבנה 27 בצפון הנמל
סטטוס: לא פעיל