Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  שירותי ייעוץ בתחום הביטוח

שירותי ייעוץ בתחום הביטוח

מכרז פומבי דו שלבי מס' 28/2019 לקבלת שירותי ייעוץ בתחום הביטוח.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ה' ה-7.11.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 26/08/2019
תאריך פקיעה: 07/11/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: קבלת שירותי ייעוץ בתחום הביטוח
סטטוס: פעיל