Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלת מבנה במרינה ת"א

הפעלת מבנה במרינה ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 9/2017 להענקת זכות שימוש ביחידות השכרה מספר M2, M4, M5 במבנה המצוי במרינה בתל אביב.

את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 ת"א, עד לא יאוחר מיום ב' ה- 27/3/2017 בשעה 12:00. הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 06/03/2017
תאריך פקיעה: 27/03/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת מבנה במרינה ת"א
סטטוס: לא פעיל