Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הענקת זכות שימוש במבנה

הענקת זכות שימוש במבנה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 22/2017 להענקת זכות שימוש במבנה בנמל תל אביב - יפו.

אתרים בחוף תל אביב - חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל אביב - יפו בע"מ, מזמינה את הציבור להציע הצעות לקבלת זכות שימוש להפעלת מבנה מס' 2א'  בשטח של 136 מ"ר וכ-50 מ"ר שטח חוץ המצוי במתחם יריד המזרח בנמל תל אביב - יפו.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים, עד לא יאוחר מיום א' ה-13/8/2017 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 25/06/2017
תאריך פקיעה: 13/08/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הענקת זכות שימוש במבנה בנמל תל אביב
סטטוס: לא פעיל