Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מבנה 13 ביריד המזרח

מבנה 13 ביריד המזרח

מכרז פומבי דו שלבי מס' 2/2018 להענקת זכות שימוש ביחידות מס' 1 ו-2  במבנה 13 במתחם יריד המזרח בנמל תל אביב

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים עד לא יאוחר מיום ד' ה-28.2.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 07/01/2018
תאריך פקיעה: 28/02/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת מבנה 13 ביריד המזרח
סטטוס: לא פעיל