Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מבנה בחוף ירושלים

מבנה בחוף ירושלים

מכרז פומבי דו שלבי מס' 5/2017 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת בית אוכל במבנה בחוף ירושלים בתל אביב - יפו.

את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 ת"א, עד לא יאוחר מיום ב' ה- 27/3/2017 בשעה 12:00. הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 05/03/2017
תאריך פקיעה: 27/03/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת מבנה בחוף ירושלים
סטטוס: לא פעיל