Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלת מבנה בנמל ת"א

הפעלת מבנה בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 4/2017 להענקת זכות שימוש של מבנה מספר 17+18 בנמל תל אביב הנמצא ב"קו ראשון לים" בצמוד ל"שוק הנמל".

את ההצעה לשלב הראשון ואת הצעת המחיר (כל אחת מהן במעטפה נפרדת) יש להכניס למעטפה סגורה המצ"ב ולהכניסה לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ברחוב כ"ג יורדי הסירה 1, נמל תל אביב (מבנה 5), עד לא יאוחר מיום א' ה- 30/4/2017 בשעה 12:00 (המועד הנ"ל או כל מועד נדחה אחר שיקבע ע"י החברה). הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 15/03/2017
תאריך פקיעה: 14/06/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: זכות שימוש במבנה 17+18 בנמל ת"א
סטטוס: לא פעיל