Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  יחידה 13 במבנה 1 ביריד המזרח

יחידה 13 במבנה 1 ביריד המזרח

מכרז פומבי דו שלבי מס' 37/2017 להענקת זכות שימוש ביחידה 13 במבנה 1 במתחם יריד המזרח בנמל תל אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים עד לא יאוחר מיום ג' ה-16.1.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 14/12/2017
תאריך פקיעה: 16/01/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הענקת זכות שימוש ביחידה 13 במבנה 1 ביריד המזרח
סטטוס: לא פעיל