Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  שינוי תנאי מכרז

שינוי תנאי מכרז

תיקון תנאי התקשרות - הודעה מס' 1

החברה מתכבדת להודיע כדלקמן:

1. על אף האמור בסעיפים 9, 10 ו-11 של ההזמנה להציע הצעות, הרי שאם השימוש המוצע בנכס אינו שימוש הכולל קיוסק ו/או חנות נוחות, הרי שדמי השכירות השנתיים אשר ישולמו בפועל על ידי המציע הזוכה יהיו דמי השכירות שהוצעו על ידו בלבד, ולא סך השווה ל-7% ממחזור המכירות השנתי של העסק אותו יפעיל המציע הזוכה בנכס.

2. אם השימוש המוצע בנכס כולל שימוש למטרת קיוסק ו/או חנות נוחות, כי אז אין שינוי בהזמנה להציע הצעות כפי שפורסמה.

תאריך פרסום: 26/06/2018
תאריך פקיעה: 01/07/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: שינוי תנאי מכרז 27/2018
סטטוס: לא פעיל